maradom

Proizvodnja/Sušara

U sklopu pogona na lokaciji Vijenac je savremena sušara za drvo, opremljena sa automatskim praćenjem procesa sušenja. Kao pogonsko gorivo se koristi piljevina iz vlastitih strugara.
Izgled sušare i njene opreme

Kapacitet sušare je 80m3 u jednoj fazi sušenja. Opremljena je za termičko tretiranje drveta i proizvoda od drveta
Slaganje u sušaru